Завершення другого спільного з Ганноверським університетом курсу міжнародної журналістики

Цього року завдяки нашим партнерам із Ганноверського університету прикладних наук і мистецтв (Hochschule Hannover University of applied sciences and arts)  відбувся спільний курс «Міжнародної журналістики». Викладач – Founder and Managing Director of Global Media Registry (GMR) Global Media Registry (GMR) Олаф Штенфад (Olaf Steenfadt). Ще одна студентка відвідувала курс Ганса-Пітера Фішера (Hans-Peter Fischer) «Journalistisches Projekt, Gruppe Soziales». Минулого року ми мали вдалий початок співробітництва, в межах якого Ганс-Пітер Фішер (Hans-Peter Fischer) і Олаф Штенфад (Olaf Steenfadt) працювали одночасно з двома групами студентів – у Ганновері й у Києві. Курс надихнув як студентів, так і викладачів, тому минулорічний досвід закінчився підписанням меморандуму про співпрацю (http://surl.li/uhynl).

 

У квітні 2024 року стартував новий курс «Міжнародна журналістика», розрахований на 5 сесій занять по 4 пари: 5 квітня, 10 і 11 травня, 7-8 червня.

Упродовж навчання студенти мали нагоду прослухати авторський курс міжнародної журналістики від Олафа Штенфада (Olaf Steenfadt), гостьову лекцію української міжнародної кореспондентки, яка співпрацює з німецькими газетами, Анастасією Магазовою, підготувати презентацію про стан журналістики в одній із обраних ними локацій.

На останніх заняттях студенти презентувати цікаві роботи, присвячені медіа і тематиці журналістських публікацій у Найробі, Ріо-де-Жанейро, Стамбулі, Відні, Вашингтоні, Сінґапурі, Пекіні, Каїрі.

Студенти дізналися багато нового про функціонування медіа в різних країнах, здобули досвід спілкування з німецькими колегами.

 

Відгуки:

 • • Діана Марущенко (студентка 3 курсу): «Мені курс із міжнародної журналістики дуже сподобався. Олаф багато цікавого розказав про міжнародну журналістику та допоміг краще зрозуміти, як вона працює. Сподобалось саме практичне завдання, адже воно показало особливості роботи медійників у іншій країні. Шкода, що не вдалось попрацювати над ним з німецькими студентами, але було цікаво послухати їхні проєкти».
 • • Ірина Півень (студентка 1 курсу): «Курс Олафа – супер. Було трохи складно висидіти упродовж 7 годин, але матеріал і подача чудові. Взаємодія з німецькими студентами – одне задоволення. Обмін знаннями і спілкування з викладачами та учнями англійською – досвід незабутній».
 • • Наталія Дрозд (студентка 1 курсу): «Курс Ганса-Пітера був цікавий і дуже пізнавальний. Особисто для мене важливим моментом була практика з німецької мови. Не завжди було легко розуміти носіїв мови, проте, за ініціативи Ганса-Пітера я отримала доступ до Moodle, де могла знайти все, що було не зрозумілим на конференції. Загалом, курсом  я залишилась задоволена та з радістю взяла б участь у наступному році».
 • • Ангеліна Хоменко (викладачка): «Курс був не лише надзвичайно пізнавальним, але й захоплюючим та практично корисним: підхід до викладання поєднував теоретичні знання з реальними прикладами з медіа-середовища різних країн. Завдання допомогли студентам краще зрозуміти принципи міжнародної журналістики. Поради та підбадьорення викладача допомогли студентам повірити в себе та розкрити свій потенціал. Набуті компетенції, знання та навички допоможуть студентам у їхній майбутній кар’єрі».
 • • Відгук Олафа Штенфада (Olaf Steenfadt): http://surl.li/uigru

Щиро дякуємо:

 • • Олафу Штенфаду (Olaf Steenfadt) за цікаві лекції, організацію роботи упродовж навчання, мудрість і виваженість в рекомендаціях і оцінках;
 • • Гансу-Пітеру Фішеру (Hans-Peter Fischer) за можливість уже двічі взяти участь у навчанні з міжнародної журналістики і окремі заняття зі студенткою Наталією Дрозд, яка окремо була долучена групи з німецькою мовою спілкування;
 • • Анастасії Магазовій за постійну підтримку під час нашої співпраці з німецькими колегами;
 • • Всім нашим викладачам, які супроводжували цей курс і підтримували студентів: Ангеліні Хоменко, Софії Денисюк, Тетяні Білорусцевій, Олені Харитоненко.
 • • Всім нашим студентам, які цьогоріч узяли участь у проєкті: Анні Власенко, Евеліні Гріньчук, Вероніці Діденко, Діані Марущенко, Ірині Півень, Софії-Катерині Радіновській, Андрію Цілику, Валерію Швабу, Дар’ї Сєріковій, Наталії Дрозд.

Кафедра журналістики

 

COMPLETION OF THE SECOND JOINT INTERNATIONAL JOURNALISM COURSE WITH THE UNIVERSITY OF HANOVER

 

This year, thanks to our partners from the Hannover University of Applied Sciences and Arts (Hochschule Hannover University of Applied Sciences and Arts), a joint course on "International Journalism" took place. Teacher, Founder and Managing Director of Global Media Registry (GMR) Global Media Registry (GMR) - Olaf Steenfadt. One student attended Hans-Peter Fischer's course "Journalistisches Projekt, Gruppe Soziales".

Last year, we had a successful start of cooperation, within which Hans-Peter Fischer and Olaf Steenfadt worked simultaneously with two groups of students - in Hanover and in Kyiv. The course inspired both students and teachers, so last year's experience ended with the signing of a memorandum of cooperation (http://surl.li/uhynl).

In April 2024, a new course "International Journalism" started, designed for 5 sessions of 4 pairs: April 5, May 10 and 11, June 7-8.

During their studies, students had the opportunity to listen to an author's course on international journalism by Olaf Steenfadt, a guest lecture by Anastasia Magazova, a Ukrainian international correspondent who works with German newspapers, to prepare a presentation about the state of journalism in one of their chosen locations.

In the last classes, students presented interesting works devoted to the media and the topic of journalistic publications in Nairobi, Rio de Janeiro, Istanbul, Vienna, Washington, Singapore, Beijing, Cairo.

Students learned a lot about the functioning of the media in different countries, gained experience of communication with German colleagues.

 

Feedback

 • • Diana Marushchenko (3rd year student): "I really liked the international journalism course. Olaf told a lot of interesting things about international journalism and helped to better understand how it works. I liked the practical task itself, because it showed the peculiarities of the work of media workers in another country. It is a pity that it was not possible to work on it with German students, but it was interesting to listen to their projects."
 • • Iryna Piven (1st year student): "Olaf's course is great. It was a little difficult to sit through 7 hours, but the material and presentation are excellent. Interaction with German students is a pleasure. Sharing knowledge and communicating with teachers and students in English is an unforgettable experience."
 • • Natalia Drozd (1st year student): "Hans-Peter's course was interesting and very informative. Personally, an important moment for me was the practice of the German language. It was not always easy to understand native speakers, however, on the initiative of Hans-Peter, I got access to Moodle, where I could find everything that was not clear at the conference. In general, I was satisfied with the course and would gladly participate next year."
 • • Angelina Khomenko (teacher): "The course was not only extremely informative, but also exciting and practically useful: the teaching approach combined theoretical knowledge with real examples from the media environment of different countries. The tasks helped the students to better understand the principles of international journalism. The lecturer's advice and encouragement helped the students to believe in themselves and reveal their potential. Acquired competencies, knowledge and skills will help students in their future careers."

Thank you very much:

 • • Olaf Steenfadt (Olaf Steenfadt) for interesting lectures, organization of work during studies, wisdom and balance in recommendations and evaluations;
 • • Hans-Peter Fischer (Hans-Peter Fischer) for the opportunity to take part in training on international journalism twice and separate classes with student Natalia Drozd, who was separately included in the group with the German language of communication;
 • • Anastasia Magazovа for constant support during our cooperation with German colleagues;
 • • To all our teachers who accompanied this course and supported the students: Angelina Khomenko, Sofiya Denysiuk, Tetyana Bilorustseva.
 • • To all our students who took part in the project this year: Anna Vlasenko, Evelina Grinchuk, Veronika Didenko, Diana Marushchenko, Iryna Piven, Sofia-Katerina Radinovska, Andriy Tsylyk, Valery Shvabu, Daria Serikova, Natalia Drozd.

Department of Journalism

квітень8квітень5червень1червень5червень6червень8червень10червень12