Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науковій конференції!

sobranie-5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Факультет української філології та літературної творчості

імені Андрія Малишка

Кафедра української мови

Високоповажані колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Український мовний світ у слов’янському всесвіті», що відбудеться 28-29 листопада 2019 рокув Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (Україна, м. Київ, вул.Пирогова, 9, конференц-зал центрального корпусу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова).

 

До участі в конференції запрошуємо філологів, педагогів, методистів.

Робочі мови конференції: усісловянські,англійська.

Тези доповідей будуть опубліковані в Матеріалах Міжнародної наукової конференції, статті в Науковому часописі НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови.

Тези доповідей подавати мовою оригіналу. Тексти статей до друку в науковому фаховому збірнику (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови) подавати українською мовою.

Орієнтовна проблематика:

 1. Українська мова в контексті глобалізації загальнослов’янського мовно-інформаційного простору.
 2. Проблеми мовної національної ідентифікації та індивідуалізації.
 3. Соціокультурна та соціолінгвістична парадигми українського слова.
 4. Мова в просторово-часовому вимірі: актуальні питання діалектології та історії слов’янських мов.
 5. Сучасні тенденції дослідження фонетики та фонології словянських мов.
 6. Динамічні процеси в лексикології української та інших слов’янських мов.
 7. Семантико-функційний і комунікативно-прагматичний аспекти граматичних систем словянських мов.
 8. Типологічна, компаративна та контрастивна лінгвістика й національно-мовні картини світу.
 9. Когнітивний та комунікативний вектори сучасних лінгвістичних досліджень.
 10. Український національний мовний корпус у системі національних корпусів словянських мов.
 11. Актуальні проблеми сучасної прикладної лінгвістики та питання перекладу.
 12. Місце та розвиток української лінгводидактики в Україні та за кордоном.

Для участі в конференції просимо надіслати до 15 жовтня 2019 на електронну адресу ukrmova_npu@ukr.net такі матеріали:

ü       заповнену заявку учасника конференції (див. файл «Zajavka», назва файлу на зразок Ivanenko_zajavka.doc);

ü       електронні варіанти тез у форматах DOCтаобов’язковоPDF (назва файлу на зразок Ivanenko_tezy.doc та Ivanenko_tezy.pdf);

ü       електронні варіанти статті у форматах DOCтаобов’язковоPDF, таблиці та особливі шрифти подавати окремими файлами (назва файлу на зразок Ivanenko_stattia.doc та Ivanenko_stattia.pdf);

ü       для аспірантів і здобувачів відсканована рецензія фахівця (наукового керівника, доктора чи кандидата наук), завірена підписом, або рішення відповідної кафедри (відділу тощо) про рекомендацію статті до друку;

ü       електронні копії або фотокопії квитанцій про оплату.Кошти за оргвнесок та публікації просимо переказувати на номер карткиПриватБанку 4149499340848603Дудко Ірина Володимирівна (із зазначенням – комісія за рахунок відправника; у призначенні платежу вказати: прізвище, ім’я та по батькові учасника конференції (автора тез та статті), на господарські витрати).У супровідномуелектронномулисті до оргкомітету конференції прохання зазначити суму та призначення оплат: оргвнесок, кошти за друк статті. УВАГА! Переказ коштів здійснюється тільки після отримання учасником (автором) листа-підтвердження про внесення теми до програми конференції, а також відповідно прийняття матеріалів (тез, статті) до друку.

Організаційний внесок за участь у конференції – 200 грн (ці кошти будуть використані для друку програм конференції, сертифікатів учасників, матеріалів конференції (тез) тощо). Організаційний внесок за участь у конференції (подання теми до програми конференції без публікацій) – 100 грн.

Статті будуть опубліковані у фаховому виданні «Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови». Вартість друку однієї сторінки – 40 грн;друк одноосібних статейдля докторів наук безкоштовний.

Щободержати програму, сертифікат, матеріали конференції та збірник статей поштою, необхідно в заявці зазначити зручний спосіб їх отримання (наприклад, відділення «Нової пошти» тощо). УВАГА! Пересилання, доставка друкованих матеріалів – за рахунок одержувача.

Проїзд, харчування та проживання – за рахунок учасників конференції. Оргкомітет конференції сприяє поселенню учасників конференції в готелях Києва та гуртожитках (номерах готельного типу) НПУ імені М. П. Драгоманова.

Довідкова інформація за електронною адресою: ukrmova_npu@ukr.net

ПУБЛІКАЦІЯТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Обсяг тез – до 3-х сторінок.

Текстовий редактор – Мicrosoft Word forWindows.

Формат аркуша А4, відступи (береги): ліворуч, праворуч, згори та знизу – 2 см.

Текст (без переносів слів): шрифт TimesNewRoman, кегль – 14, інтервал – 1,5 рядка, абзац (відступ) – 1,25 см. Сторінки не нумерувати.

Праворуч – прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посада та повна назва установи, в якій працює чи навчається автор.

Нижче через інтервал посередині рядка – назва тез (усі слова великими літерами, прямий густий шрифт).

Нижче через інтервал – текст тез.

За потреби нижче через інтервал – список використаної літератури та джерел фактичного матеріалу, оформлених відповідно до державних стандартів. Покликання подавати так само, як у тексті статті.

ПУБЛІКАЦІЯСТАТЕЙ

Вимоги до змісту та оформлення статей

Текст статті повинен відповідати вимогам Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України та вимогам міжнародних наукометричних баз, згідно з якими обов’язковими є:

-                      постановка проблеми в контексті сучасної лінгвістики і лінгводидактики та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями;

-                      обґрунтування актуальності теми та методів дослідження;

-                      формулювання мети та завдань статті,

-                      аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вивчення проблеми і на які спирається автор;

-                      виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням авторських положень;

-                      висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок у визначеному напрямі;

-                      перед статтею подати розширену анотацію (резюме) та ключові слова українською мовою, після статті – прізвище та ім’я автора, назву статті, розширену анотацію (резюме) та ключові слова англійською мовою;

-                      перед статтею – номер УДК.

Вимоги до комп’ютерного варіанта статей

 1. Текстовий редактор – Мicrosoft Word for Windows.
 2. Формат аркуша А4, відступи (береги): ліворуч, праворуч, згори та знизу – 2 см.
 3. Текст: шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5 рядка, абзац (відступ) – 1,25 см. Сторінки не нумерувати в електронному варіанті статті.
 4. Матеріали подавати в такій послідовності:

-                     номер УДК (у лівому куті);

-                     прізвище, ініціали (через 1 інтервал, густий шрифт, курсив, у правому куті);

-                     назва статті (через 1 інтервал, густий шрифт, великими літерами, по центру);

-                     розширена анотація (резюме) та ключові слова українською мовою (через 1 інтервал);

-                     текст статті (через 1 інтервал);

-                     література (через 1 інтервал, слово ЛІТЕРАТУРА великими літерами, густий шрифт, через 1 інтервал, нумерація джерел в алфавітному порядку, оформлення згідно з державним стандартом, обов’язкова вказівка на видавництво та загальну кількість сторінок, виступ – 1,25 см). Приклади оформлення бібліографічного опису в списку джерел мають бути виконані відповідно до Національного стандарту України «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015»;

-                     список джерел фактичного матеріалу та їх умовних скорочень (через 1 інтервал, слова СПИСОК ДЖЕРЕЛ І ЇХ УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ великими літерами, густий шрифт, через 1 інтервал, без нумерації в алфавітному порядку, виступ – 1,25 см, оформлення згідно з державним стандартом.

-                     УВАГА! За вимогами міжнародних наукометричних баз даних стаття, подана до наукового журналу, має супроводжуватися транслітерованим списком бібліографічних джерел -References, який подаватипіслясписку літератури (через 1 інтервал, слово REFERENCES великими літерами, густий шрифт, через 1 інтервал, нумерація джерел в алфавітному порядку, виступ – 1,25 см, оформлення згідно з міжнародними стандартами).Для адекватної транслітерації праць, написаних кирилицею, рекомендовано використовувати ресурс: https://www.slovnyk.ua/translit.php. Якщо праця написана латиницею, варто подавати її в оригіналі.

5. Після Referencesподати англійською мовою (через 1 інтервал):

-          прізвище та ім’я автора статті (через 1 інтервал, густий шрифт, курсив, у правому куті);

-          назву статті (через 1 інтервал, густий шрифт, великими літерами, по центру);

-          розширену анотацію (резюме) та ключові слова (через 1 інтервал,).

6. Ілюстративний матеріал виділяти курсивом, акценти – густим курсивом.

7. Для покликань на наукову літературу використовувати квадратні дужки, наприклад: [5, 77], де 5 – номер у списку використаної літератури, а 77 – номер сторінки. Не робити посторінкових покликань, а подавати їх у дужках безпосередньо в тексті.

8. Покликання на джерела фактичного матеріалу подавати в круглих дужках, бажано із зазначенням сторінки, наприклад: (Костенко, 84) або (Фр., 25).

9. Абревіатуру розшифровувати в тексті статті, починаючи з місця, де вона вперше трапляється.

10. Текст слід друкувати без переносів.

11. У тексті статті біля прізвища подавати або одну ініціальну, або дві ініціальні літери, але однаково в усіх випадках.

12. Рисунки виконувати в редакторі Мicrosoft Word 2000 за допомогою функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх тексту.

13. Таблиці подавати як окремі об’єкти у форматі МS Word з розмірами, наведеними до сторінки складання. Основний кегль таблиці 10, заголовок 11. Заголовки таблиць розміщувати по центру сторінки, накреслення грубе, пряме, а нумерація – по правому краю таблиці, накреслення світле, курсивом.

14. Лапки оформлювати за зразком: ВЦ «Академія»; Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П.Бажана. За наявності, наприклад, у цитатах слів у лапках, використовувати систему подвійних лапок (лапки в лапках): «…“...”...».

15. Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире. Скорочення на зразок т. п., та ін., XVI ст., ініціали при прізвищах (напр., Ф.Л.Бойко), назви населених пунктів типу м.Київ, с.Яблунівка друкувати через нерозривний проміжок (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+проміжок). Скорочення типу 90-ті, 20-го – з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+проміжок+дефіс).

 1. Знак апострофа має виглядати так: ’.

Дотримання зазначених вимог обов’язкове. Матеріали, що не відповідатимуть зазначеним вимогам, до друку не будуть прийняті.

З повагою організаційний комітет конференції

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

 

Міжнародної наукової конференції

 

«Український мовний світ у слов’янському всесвіті»

 

(Київ, 28-29 листопада 2019 року)

 

(позиції 1-12: заповнити, позиції 13-20: зазначити необхідне)

 

 1. Прізвище
 2. Ім’я
 3. По батькові
 4. Науковий ступінь
 5. Вчене звання
 6. Місце роботи (навчання)                                                                                    
 7. Посада
 8. Коло наукових інтересів (обраний напрям)
 9. Назва доповіді
 10. Адреса для листування (у разі необхідності)    
 11. Контактні телефони
 12. E-mail
 13. З персональним запрошенням
 14. Без персонального запрошення
 15. Із замовленням готелю / гуртожитку (зазначити дати)
 16. З обов’язковою пересилкою програми конференції, матеріалів (збірника тез) / збірника статей (спосіб пересилання)
 17. Очна / заочна участь
 18. Участь тільки у секційному засіданні
 19. Дводенне перебування
 20. Форма участі (необхідне підкреслити):

 

 • доповідь (публікація тез) з публікацією наукової статті
 • доповідь (публікація тез) без публікації наукової статті
 • публікація наукової статті без доповіді (без публікації тез)
 • подання теми до програми конференції без публікацій.